Page 20

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Speerpunt Onderzoek snel naar de patiënt Onderzoek komt niet automatisch ten goede aan de patiënt. Om diverse redenen is de vertaalslag van laboratorium naar bed niet altijd optimaal. Er zijn belemmeringen (onder andere regelgeving) of er is onvoldoende kennis over hoe de weg van het lab naar het bed het best afgelegd kan worden. KWF Kankerbestrijding wil in de huidige beleidsperiode (2011-2014) haar activiteiten en bestedingen op het gebied van Translationeel en Klinisch onderzoek evalueren en opnieuw inrichten zodat de vertaalslag van het laboratorium naar de kliniek en vice versa zo optimaal mogelijk kan worden gefaciliteerd. activiteiten en resultaten In 2012 is er een concreet plan gemaakt hoe te komen tot innovatie van bestedingen en activiteiten op het gebied van Translationeel en Klinisch onderzoek. Er is een start gemaakt met het doorlopen van de huidige Translationele en Klinische onderzoeksportefeuilles om een goed beeld te krijgen van het onderzoek wat we de afgelopen 8 tot 10 jaar  hebben gefinancierd, wat deze financiering heeft opgeleverd, wat mogelijke knelpunten waren en welke partijen erbij betrokken waren. Deze informatie zal de basis vormen om te komen tot een meer pro-actieve manier van onderzoeksbegeleiding vanuit KWF. Ook wordt met experts vanuit het veld geëvalueerd hoe KWF Kankerbestrijding samen met de veelheid aan partijen die momenteel actief zijn op het gebied van kankeronderzoek en klinische toepassing de bestedingen zo goed mogelijk kan organiseren. Hierin zal ook worden meegenomen ONDERZOEK | 20 welke zaken in aanmerking zouden moeten komen voor ondersteuning vanuit het patiëntenperspectief. Meerdere activiteiten zijn reeds ingezet: • Er was in 2012 opnieuw een ‘aanvullende subsidie’ beschikbaar voor onderzoekers die in lopende onderzoeken tegen knelpunten aanliepen waardoor de onderzoeken stagneerden. KWF Kankerbestrijding heeft ondersteuning geboden in de vorm van informatievoorziening, bemiddeling, begeleiding en financiële ondersteuning zodat onderzoeken konden worden gecontinueerd. Er was 1,8 miljoen euro beschikbaar in 2012 voor deze vorm van ondersteuning. • Om de samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen was KWF Kankerbestrijding ook in 2012 deelnemer in het door het Center for Translational Molecular Medicine (CTMM) geleide programma TraIT (Translational Research IT). Het TraIT programma werkt aan gestandaardiseerde en toegankelijke  IT infrastructuur zodat onderzoekers onderzoeksdata makkelijk met elkaar kunnen delen, van elkaar kunnen leren en op elkaars onderzoeken kunnen voortborduren. • Ook is KWF Kankerbestrijding in 2012 lid geworden van TRANSCAN. TRANSCAN (Translational Cancer Research) is het ERA-NET (European Research Area Networks) op het gebied van translationeel kankeronderzoek. Het netwerk omvat 25 partners uit 19 landen. ERA-NET’s zijn beleidsinstrumenten van de Europese Commissie waarmee onderzoeks- en financieringsprogramma’s van EU-lidstaten en geassocieerde landen gecoördineerd worden. Deze samenwerkingsverbanden moeten versnippering van onderzoek tegengaan en de kwaliteit stimuleren. KWF’s ondersteuning biedt Nederlandse onderzoekers de mogelijkheid om relevante vraagstukken samen met Europese onderzoekers op te lossen.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above