Page 44

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Raad van Toezicht, bestuur en organisatie Met ingang van 26 juni 2012 hanteert KWF Kankerbestrijding een Raad van Toezichtmodel in plaats van een bestuursmodel. In dit verslag zal worden gesproken over de situatie zoals deze was op 31 december 2012: Raad van Toezichtmodel. Verantwoordingsverklaring KWF Kankerbestrijding onderschrijft de drie kernprincipes van goed bestuur, zoals deze zijn opgenomen in het CBF-Keurmerk. In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop KWF Kankerbestrijding: • het toezicht houdt en besturen heeft ingericht; • de effectiviteit en doelmatigheid van de besteding van de middelen borgt; • streeft naar een optimale relatie met belanghebbenden. Effectiviteit en doelmatigheid Leidend voor de activiteiten van KWF Kankerbestrijding in 2012 was de Beleidsvisie 2011 - 2014. Hierin zijn de doelstellingen en speerpunten vastgelegd voor deze beleidsperiode. De doorvertaling van deze doelstellingen naar uitvoering gebeurt in de jaarplancyclus: op grond van evaluatie van de resultaten van het voorgaande jaar en de te realiseren doelstellingen uit de beleidsvisie wordt een jaarplan met bijbehorende begroting opgesteld. Dit wordt besproken en goedgekeurd door MT en Raad van Toezicht. Na vaststelling van de nieuwe beleidsvisie heeft er een herijking plaatsgevonden van de Strategische Kaart die de uitgangspunten en doelstellingen in zich verenigt voor het sturen naar 2014. Deze kaart is daarna weer vertaald in ‘kritieke prestatie indicatoren’ (KPI’s) voor ieder onderdeel van de organisatie. Optimale relatie met belanghebbenden De missie van KWF Kankerbestrijding luidt: Kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen. We zijn er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven. Ons doel: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dit zijn de uitgangspunten voor alles wat we doen, alle keuzes die we maken en alle activiteiten die we ondernemen. KWF Kankerbestrijding laat zich structureel bijstaan door adviesraden. Voor het terrein van wetenschappelijk onderzoek is dit de Wetenschappelijke BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 44 Raad. Voor de maatschappelijke verankering is dit de Maatschappelijke Raad van de kankerbestrijding en op het gebied van preventie en patiëntenondersteuning is dit de Raad voor Preventie en Patiëntenondersteuning. Daarnaast zijn er structurele samenwerkingen met de strategische partners van KWF Kankerbestrijding: • Het Nederlands Kanker Instituut (NKI); • De organisaties van kankerpatiënten; • De stichting Alpe d’HuZes. Op ad hoc-basis zijn er relaties met vele andere stakeholders: onderzoeksinstituten en zorginstellingen, gezondheidsfondsen en partijen die geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above