Page 46

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

algemeen lid Mw. Prof.mr. T. (Tanja) Bender, lid sinds 2012. Vakgebied: Juridische zaken. Functie: Hoogleraar Internationaal Belastingrecht Universiteit Leiden; tax partner PWC. Nevenfuncties: Bestuurslid Stichting Foundation for Advanced International Tax Studies; lid  advisory board International Tax Center Leiden; bestuurslid Stichting Financiële Nalatenschap FISKAAL; voorzitter Damessociëteit Oegstgeest; lid Raad van Toewijzing Stichting Minerva Scholarship Fund. afgetreden Mr. Ph.N.M. (Philippe) Creijghton, Secretaris sinds 2004, afgetreden juli 2012. Vakgebied: Juridische zaken. Functie: Advocaat bij Houthoff Buruma, Amsterdam. Nevenfuncties: Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut; lid van de Raad van Toezicht en Advies van het Nederlands Arbitrage Instituut; lid Beroepscommissie Stichting Aids Fonds; lid Raad van Advies Club IDFA. Procedure (her)benoeming leden Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door cooptatie. Hierbij geldt dat naast de voorzitter en de financieel toezichthouder drie leden van de Raad van Toezicht zullen worden (her) benoemd uit personen die een verbondenheid hebben met de drie wezenlijke werkgebieden van KWF Kankerbestrijding: doelbesteding, patiëntenzorg en het in stand houden van een optimaal vrijwilligersbeleid. Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is eenmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier jaar. Verslag Raad van Toezicht 2012 In 2012 vergaderde de Raad van Toezicht zes keer. Belangrijke onderwerpen waren het vaststellen van het jaarplan, de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en de bestedingen voor wetenschappelijk BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 46 onderzoek, preventie en publieksvoorlichting. Daarnaast is de aangepaste governance structuur van KWF Kankerbestrijding regelmatig besproken en goedgekeurd. Ook is verschillende malen gesproken over de aanpassing van de organisatiestructuur. Leden van de Raad van Toezicht nemen regelmatig deel aan activiteiten van KWF Kankerbestrijding. Zo waren leden van de Raad van Toezicht betrokken bij de Landelijke KWF-dag die plaatsvond op 21 april 2012 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Tijdens deze Landelijke KWF-dag worden bestuurders van afdelingen, de contactpersonen en andere vrijwilligers uitgenodigd voor een bijeenkomst met de Raad van Toezicht en het Bestuur. Hierbij leggen Raad van Toezicht en Bestuur verantwoording af over het in het voorafgaande jaar gevoerde beleid. Daarnaast worden de genodigden geïnformeerd over de begroting en beleidsvoornemens voor het komende jaar, met name op het punt van de fondsenwerving. Leden van de Raad van Toezicht overleggen regelmatig met het MT, Ondernemingsraad en adviesraden. Daarnaast zijn zij met enige regelmaat aanwezig bij cheque-overhandigingen en (fondsenwervende) evenementen, zoals het live tv-programma Sta Op Tegen Kanker dat uitgezonden werd op 28 november 2012.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above