Page 47

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Onkostenvergoeding Raad van Toezicht De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. De onkosten voor de raad in 2012 bedroegen 1.660 euro, uitgegeven aan reiskosten, maaltijden en representatie. Hiervoor was 4.000 euro BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 47 gebudgetteerd. Jaarlijkse audit Opdracht tot controle op de jaarrekening is door de Raad van Toezicht verstrekt aan KPMG Accountants N.V. te Amstelveen. De controle vond plaats onder verantwoordelijkheid van S. (Sietze) Haringa RA, partner bij KPMG. Op basis van de genoemde controle heeft de accountant zich een oordeel gevormd over de getrouwheid van de jaarrekening en daarbij een goedkeurende verklaring verstrekt. Bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de controles zijn vastgelegd in een brief (management letter) aan de directie en de Audit Commissie en met deze besproken. Daarnaast heeft de accountant de bespreking van de jaarrekening door de Raad van Toezicht bijgewoond, waarbij ook verslag is gedaan van de bevindingen. Algemeen directeur / bestuurder Drs. Michel T. Rudolphie, MBA, is algemeen directeur van KWF Kankerbestrijding. De dagelijkse leiding van KWF Kankerbestrijding berust bij de algemeen directeur/bestuurder en deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De algemeen directeur had in 2012 de volgende (onbezoldigde) nevenfuncties: lid Bestuur Stichting Loterijacties Volksgezondheid; voorzitter Raad van Toezicht Samenwerkende Non-profit Loterijen; Lid Stuurgroep Alliantie Nederland Rookvrij; Bestuurslid Kankeronderzoeksfonds Limburg; Lid Bestuur NKI-AVL Fonds; vice- voorzitter bestuur Stichting Spiering Fonds; voorzitter bestuur Nico Binnendijk Fonds; voorzitter Bestuur Henri Jordaan Fonds; comité van aanbeveling Bergh in het Zadel; lid bestuur Vrienden van de Pijp (restaurant te Rotterdam). Bezoldiging algemeen directeur / bestuurder De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt KWF Kankerbestrijding de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van brancheorganisatie VFI en de Code Wijffels (zie vfi.nl). De Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij KWF Kankerbestrijding vond plaats door de Raad van Toezicht. Dit leidde tot een zogenaamde BSDscore van 570 punten met een maximaal jaarinkomen van 158.115 euro bij een fte voor twaalf maanden. Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomen van de algemeen directeur bedroeg in 2012 voor drs. M.T. Rudolphie (1 fte/12 mnd) 143.224. Deze beloning valt binnen de VFI-norm.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above