Page 63

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

KWF Kankerbestrijding in 2013 Het jaarplan 2013 staat in het teken van het verder uitbouwen van de vier speerpunten. Zo zal de website Kanker.nl in 2013 live gaan. In het kielzog hiervan zal ook de totale website kwf.nl opnieuw ingedeeld en vernieuwd worden. De eind 2012 gestarte campagne ‘Roken kan echt niet meer’ zal in 2013 worden voortgezet. Ook zal KWF Kankerbestrijding in 2013 een duidelijke rol en positie claimen op het thema transparantie en taakverdeling. Zonder dit is er te weinig slagkracht om dit speerpunt tot een succes te maken. Ondanks het uitdagende economische klimaat blijft het momentum voor KWF Kankerbestrijding als fondsenwervende organisatie nog steeds zeer positief. Uitdaging is dit momentum vast te houden in 2013. 2013 wordt ook het jaar dat het platform Gericht Geven live zal gaan. Hiermee wordt een nieuwe stap gezet in het geoormerkt besteden van donatiegelden. Het beleid en procedures voor de besteding van de middelen van de Alpe d’HuZes zal ook in 2013 de volle aandacht krijgen. Dit om de besteding van het sterk toenemende budget op een goede en efficiënte wijze te laten plaatsvinden. Financiering onderzoek: Er is sprake van een verdere verschuiving in de verhouding geoormerkte een vrij besteedbare middelen. Dit heeft vooral te maken met het sterk groeiende aandeel van de Alpe d’HuZes inkomsten. Alhoewel het totale budget voor wetenschappelijk onderzoek in 2013 toeneemt, neemt het budget voor de reguliere projectfinanciering af. Daar het fundamenteel onderzoek niet of nauwelijks gebruik kan maken van de geoormerkte middelen is het budget voor deze tak van onderzoek niet naar beneden bijgesteld. Om onze beleidsvisie beter uit te kunnen voeren, wordt in 2013 een nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd. In de nieuwe structuur zijn afdelingen zoveel als mogelijk BESTUURLIJKE VERANTWOORDING | 63 neergezet rondom eind-tot-eind- processen. Begroting 2013 verklaring saldo begroting 2013 De begroting 2013 sluit met een negatief saldo van 0,8 miljoen euro. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat er extra uitgaven zijn begroot vanuit het bestemmingsfonds Alpe d’Huzes/ KWF-fonds.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above