Page 68

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Opbrengst beleggingen van de afgelopen vijf jaar Vanuit de doelstelling gaat KWF Kankerbestrijding meerjarige verplichtingen aan voor financiering van wetenschappelijk onderzoek naar kanker. De toegezegde financieringen worden over een reeks van jaren uitgekeerd. De uit te keren gelden worden gereserveerd om in de toekomst aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geld houden we tijdelijk onder ons beheer. Dat moet zorgvuldig plaatsvinden, zodat de hoofdsom in stand blijft. Om de vermindering door inflatie tegen te gaan en daarnaast JAARREKENING | 68 ook nog extra opbrengst te realiseren, wordt het geld met een laag risicoprofiel belegd. Het overzicht van de opbrengsten toont dat door deze manier van beheer de hoofdsom ruim in stand is gebleven. De opbrengsten komen jaarlijks aanvullend op de overige inkomsten beschikbaar voor besteding aan de doelstelling. Ultimo 2012 bestonden de belegde middelen uit obligaties Nederlandse Staat en deposito’s. Het navolgende overzicht geeft de spaar- en beleggingsopbrengsten (na aftrek van kosten van beleggingen) over de afgelopen vijf jaren weer. Hierbij is de hoofdsom volledig in stand gebleven. Resultaat spaar- en beleggingsvormen (in € duizend) 2008 2009 2010 2011 2012 Beleggingen Obligatierente 4.622 6.069 5.251 5.229 4.410 Rente leningen en beleggingsrekening 24 19 102 150 784 Dividend 284 0 13 13 18 Gerealiseerde koersresultaten 188 -448 -13 -91 32 Ongerealiseerde koersresultaten 1.037 0 49 -27 154 (huur) Opbrengsten onroerend goed 24 0 4 4 0 Bruto beleggingsresultaat 6.179 5.640 5.406 5.278 5.398 Kosten beleggingen -116 -148 -163 -104 -101 Netto beleggingsresultaat 6.063 5.492 5.243 5.174 5.297 Rendement beleggingen 5,47% 4,97% 3,16% 3,10% 3,63% Gemiddeld rendement 2008-2012 % 4,05% Gemiddeld rendement 2008-2012 bedrag 5.420 Netto resultaat liquide middelen (bankrekeningen en deposito's) 2.244 221 8 286 1.174


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above