Page 69

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (in € duizend) 31 december 2012 31 december 2011 Activa Immateriële vaste activa 2.751 1.538 Materiële vaste activa 6.860 7.336 Financiële vaste activa 40.342 30.212 JAARREKENING | 69 49.953 39.086 Voorraden 15 103 Vorderingen en overlopende activa 7.673 7.450 Effecten 132.680 150.912 Liquide middelen 113.222 73.384 303.543 270.935 Passiva Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve 21.033 20.842 Bestemmingsreserve 18.628 21.999 39.661 42.841 Fondsen Bestemmingsfondsen 46.289 29.407 85.950 72.248 Voorzieningen 111 122 Langlopende schulden 138.494 129.936 Kortlopende schulden 78.988 68.629 303.543 270.935 Geconsolideerde balans


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above