Page 70

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Geconsolideerde baten en lasten Geconsolideerde staat van baten en lasten 2012 (in € duizend) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 Baten Afdelingen 9.584 10.155 9.516 Vrijwilligers 37.013 29.075 24.869 Donaties en giften 41.259 39.258 37.739 Eigen loterijen 9.512 9.160 8.431 Nalatenschappen 33.453 35.500 39.770 Bedrijven 2.922 3.679 2.435 Samenwerkingen 1.640 2.092 915 Fight 1.860 2.490 1.467 Uit eigen fondsenwerving 137.243 131.409 125.142 Uit acties van derden 2.463 2.500 2.294 Subsidies van overheden - - 361 Uit beleggingen 6.572 4.985 5.564 Som van de baten 146.278 138.894 133.361 Lasten Besteed aan doelstellingen Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen 70.432 86.840 76.376 Preventie en patiëntenondersteuning 21.973 22.786 18.944 Speerpunten 16.901 19.026 6.071 Totaal besteed aan doelstellingen 109.306 128.652 101.391 Werving baten Kosten eigen fondsenwerving 18.479 19.431 16.371 Kosten van beleggingen 101 100 104 Kosten van Acties Derden 372 465 351 Totaal werving baten 18.952 19.996 16.826 Beheer en administratie Kosten beheer en administratie 4.318 4.009 3.674 Som van de lasten 132.576 152.657 121.891 Resultaat 13.702 -13.763 11.470 JAARREKENING | 70


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above