Page 71

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2012 (vervolg) (in € duizend) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 Resultaatbestemming 2012 Toevoeging / onttrekking aan: Continuïteitsreserve 191 2.290 1.615 Bestemmingsreserve -3.421 -8.808 4.096 Bestemmingsfondsen 16.932 -7.245 5.759 JAARREKENING | 71 13.702 -13.763 11.470 Kasstroomoverzicht 2012 (in € duizend) 2012 2011 Kasstroom uit operationele activiteiten Ontvangen uit eigen fondsenwerving 138.014 123.155 Ontvangen uit acties van derden 2.463 2.294 Ontvangen bijdragen en subsidies - 361 Totaal van de ontvangsten 140.477 125.810 Betalingen wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding -66.484 -61.078 Betalingen preventie en patiëntenondersteuning -24.290 -19.713 Betalingen speerpunten -15.749 -1.293 Betalingen inzake werving baten -19.980 -17.270 Betalingen inzake beheer en administratie -4.681 -3.727 Betalingen inzake loterijen derden -372 -351 Betalingen inzake beleggingskosten -101 -104 Totaal van de uitgaven -131.657 -103.536 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Betalingen inzake investeringen -1.613 -1.554 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Saldo toevoeging aan beleggingen 32.631 17.304 Mutatie liquide middelen 39.838 38.024 Liquide middelen Per 1 januari 73.384 35.360 Per 31 december 113.222 73.384 Mutatie liquide middelen 39.838 38.024


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above