Page 73

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

JAARREKENING | 73 Algemeen De organisatie kent vier resultaatverantwoordelijke beleidsprogramma’s: • Het Programma Fondsenwerving; • Het Programma Onderzoek; • Het Programma Preventie en Patiëntenondersteuning; • Het Programma Vrijwilligers. In de jaarrekening is het Programma Vrijwilligers samen met het Programma Fondsenwerving verantwoord, met uitzondering van de activiteiten die betrekking hebben op het algemene vrijwilligersbeleid. De uitvoering en ondersteuning vindt plaats in de clusters Service, Bedrijfsvoering, ICT en de Directiestaf. De personele lasten van alle organisatieonderdelen worden aan de vier programma’s toegerekend, met uitzondering van kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering. Deze kosten worden verantwoord onder de kosten van beheer en administratie. De Programma’s Onderzoek en Preventie & Patiëntenondersteuning maken in het kader van het realiseren van hun doelstellingen gebruik van communicatie met de achterban waarvoor ook massacommunicatie door het Programma Fondsenwerving en het Programma Vrijwilligers wordt ingezet. Met de bestedingen van het Programma Fondsenwerving wordt -naast het primaire doel ‘genereren van opbrengsten’- dus ook een directe bijdrage geleverd aan de inhoudelijke doelstellingen van de organisatie. De geefvraag -in welke vorm dan ook- wordt inhoudelijk geladen door middel van voorlichtingsboodschappen en leidt in algemene zin tot bewustwording bij publiek. De inhoudelijke Programma’s Onderzoek en Preventie & Patiëntenondersteuning dragen hiervoor 5% respectievelijk 35% bij in de kosten van het Programma Fondsenwerving en het Programma Vrijwilligers. De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 voor de Jaarverslaggeving (aangepast 2011), die van toepassing is voor Fondsenwervende Instellingen. Waar nodig voor het inzicht is de rubricering van de vergelijkende cijfers aangepast. consolidatie In de consolidatie zijn voor 100% opgenomen: • Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding, gevestigd te Amsterdam • Stichting Nico Binnendijk Fonds, gevestigd te Amsterdam • Stichting Henri Jordaan Fonds, gevestigd te ‘s Gravenhage • Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg, gevestigd te Amsterdam • Stichting NKI-AVL Fonds, gevestigd te Amsterdam • Stichting Radboud Oncologie Fonds, gevestigd te Nijmegen Stichting Radboud Oncologie Fonds is in 2012 opgericht en voor de eerste maal in de consolidatie betrokken. Balans Hierna volgt een toelichting op de geconsolideerde balans – ofwel het overzicht van de bezittingen (Activa) en de verplichtingen (Passiva) – Waarderingsgrondslagen


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above