Page 74

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

op 31 december 2012. De waarde van de posten op de balans wordt vastgesteld op basis van vooraf bepaalde waarderingsgrondslagen. Deze kunnen per post verschillen. algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waarden van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. financiële instrumenten Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, overige vorderingen, liquide middelen, crediteuren en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. immateriële vaste activa In de jaren 2010-2012 is geinvesteerd in een nieuw relatiebeheersysteem.Implementatiekosten en kosten voor licenties worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. De geactiveerde kosten worden in 4 jaar volgens het lineaire systeem afgeschreven. materiële vaste activa Het pand aan de Delflandlaan te Amsterdam is gewaardeerd tegen de aanschafwaarde in 2003 vermeerderd met de verbouwingskosten. Op deze totale waarde ad 7.200.000 euro wordt 2% per jaar afgeschreven. De economische levensduur is op 40 jaar gesteld, zodat de uiteindelijke restwaarde 20% bedraagt. Het pand staat niet op eigen grond, jaarlijks wordt erfpacht betaald aan de Gemeente Amsterdam. In 2015, tien jaar na ingebruikname, zal herwaardering van het pand plaatsvinden op basis van de dan geldende taxatiewaarde. JAARREKENING | 74 De computerconfiguratie alsmede de transportmiddelen worden afgeschreven in vier jaar. De inventaris van het bureau wordt afgeschreven in vijf jaar. In beginsel worden onroerende goederen verkregen uit erfstellingen verkocht, tenzij het testament anders aangeeft. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de laatst bekende taxatiewaarde. effecten Aandelen worden tegen beurskoers gewaardeerd. De gerealiseerde waardeverschillen bij verkoop alsmede de niet-gerealiseerde waardeverschillen per balansdatum worden verantwoord onder de opbrengst beleggingen in de staat van baten en lasten. De obligaties worden gewaardeerd tegen aflossingswaarde, omdat het beleggingsbeleid erop gericht is de obligaties aan te houden tot het moment van uitloting of aflossing. De verschillen tussen de kostprijs en de aflossingswaarde (positief of negatief) worden opgenomen in de egalisatierekening obligaties. De vrijval uit de egalisatierekening, die gebaseerd is op de resterende looptijd van de desbetreffende obligaties, wordt net als het gerealiseerde resultaat bij uitloting/verkoop, verantwoord onder de opbrengst beleggingen in de staat van baten en lasten. effecten fondsen op naam De fondsen worden aangehouden in het kader van de doelstelling en beheerd in overleg of volgens afspraak met de stichters/schenkers van de fondsen. Effecten worden gewaardeerd tegen beurskoers. voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above