Page 75

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 31 december 2012 af te wikkelen. langlopende schulden Aangegane verplichtingen uit hoofde van project-, programma- en persoonsgebondenfinanciering wetenschappelijk onderzoek, die vervallen na één jaar, worden gepresenteerd onder schulden op lange termijn. kortlopende schulden Aangegane verplichtingen uit hoofde van project-, programma- en persoonsgebondenfinanciering wetenschappelijk onderzoek, die vervallen binnen één jaar, worden gepresenteerd als uitkeringsverplichtingen onder schulden op korte termijn. Staat van baten en lasten In de staat van baten en lasten worden de ontvangsten en uitgaven verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. De volgende uitzonderingen gelden op deze regel: • De subsidieverplichtingen, de verplichtingen voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten en –programma’s en de verplichtingen voor persoonsgebonden wetenschappelijke financiering worden voor de gehele looptijd in de kosten genomen en verantwoord in het jaar waarin de subsidieontvanger schriftelijk van de subsidietoekenning op de hoogte is gesteld. • De nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen. De verworven kapitalen belast met vruchtgebruik en de in het betreffende boekjaar c.q. de voorgaande JAARREKENING | 75 jaren aan de stichting toegevallen nalatenschappen en schenkingen die ultimo boekjaar nog niet betrouwbaar kunnen worden vastgesteld, worden pro memorie (zonder waardering) opgenomen in de balans. pensioenen KWF Kankerbestrijding kent voor haar personeel een pensioenregeling op basis van het middelloonstelsel. De pensioenregeling is ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds PFZW. KWF Kankerbestrijding heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere toekomstige premies. De pensioenlast in de staat van baten en lasten is gelijk aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen. kostentoerekening De kosten van de werkorganisatie worden toegerekend aan de doelstelling, de werving van baten of beheer en administratie op basis van de tijdsinzet van het personeel. De kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above