Page 79

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

obligaties De obligatieportefeuille wordt aangehouden als belegging en bestaat volledig uit Nederlandse Staatsobligaties. De obligaties zijn gewaardeerd tegen aflossingswaarde. Ultimo 2012 was de waarde 123,8 miljoen euro (vorig jaar 140,8 miljoen euro). De beurswaarde van de obligatieportefeuille was per 31 december 2012 134,0 miljoen euro (vorig jaar 152,7 miljoen euro). In 2012 is één obligatielening uitgeloot voor 17 miljoen euro. egalisatierekening obligaties De verschillen tussen de kostprijs en de aflossingswaarde van obligaties worden opgenomen in de egalisatierekening obligaties. Het verloop van de egalisatierekening in 2012 is als volgt: aandelen/obligaties inzake fondsen op naam Deze effecten worden aangehouden in het kader van de doelstelling en beheerd in overleg of volgens afspraak met de stichters/schenkers van de fondsen. De effecten zijn gewaardeerd tegen beurskoers. De fondsen betreffen aan KWF Kankerbestrijding, middels een overeenkomst, geschonken middelen, waarbij de schenkers hebben bepaald dat de overgedragen vermogens gedurende een vastgelegde termijn separaat van het overige vermogen van KWF Kankerbestrijding moeten worden geadministreerd. De opbrengsten van de vermogens kunnen, al dan niet voor specifieke door schenkers bepaalde bestedingen, worden aangewend voor de doelstellingen van KWF Kankerbestrijding. liquide middelen De deposito’s worden aangehouden als belegging. De liquide middelen inzake fondsen op naam betreffen saldi bij banken en worden beheerd in overleg of volgens afspraak met de stichters/schenkers van de fondsen. De overige liquide middelen betreffen saldi bij banken alsmede een gering bedrag aan kasgeld. Deze worden aangehouden voor de bedrijfsvoering. De overige liquide middelen zijn terstond opeisbaar. De in de deposito’s vastgelegde middelen komen als volgt beschikbaar: (in € duizend) Saldo per 1 januari 2012 2.827 Vrijval ten laste van de staat van baten en lasten -797 Saldo per 31 december 2012 2.030 Liquide middelen (in € duizend) 31 december 2012 31 december 2011 Deposito's 13.000 - Liquide middelen inzake fondsen op naam 36.777 18.084 Overige liquide middelen 63.445 55.300 113.222 73.384 JAARREKENING | 79 19-07-2013 3.000 22-07-2013 10.000


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above