Page 80

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

continuïteitsreserve De continuïteitsreserve is bedoeld als buffer bij tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven. Zo kunnen we ook bij financiële tegenslagen onze activiteiten voortzetten. De omvang van de continuïteitsreserve is op basis van een scenarioanalyse, uitgevoerd in 2009, bepaald op maximaal 20% van de totale jaaruitgaven. Als jaaruitgave wordt hierbij het driejaars gemiddelde genomen van de werkelijke uitgaven in het voorgaande boekjaar, het lopende boekjaar en de geraamde jaaruitgave volgens de begroting voor het komende boekjaar. Bij de bepaling van de jaaruitgaven worden de uitgaven uit de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen niet meegenomen. De continuïteitsreserve JAARREKENING | 80 bedraagt ultimo 2012 het vastgestelde maximum van 20%. In het reglement van het CBF-keur is bepaald dat de continuïteitsreserve maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten voor de werkorganisatie zou mogen bedragen. Onder kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten eigen personeel (zowel voor de werving als voor de doelstellingsuitvoering), huisvestingskosten, kantoor- en administratiekosten ten behoeve van de eigen organisatie, bestuurskosten, de kosten voor fondsenwerving, alsmede kosten van uitbestede diensten betreffende bovenstaande posten. Ultimo 2012 beloopt de continuïteitsreserve volgens die berekeningswijze 0,7 maal de jaarlijkse kosten voor de werkorganisatie. passiva reserves en fondsen Het totaal aan reserves en fondsen heeft zich als volgt ontwikkeld: Reserves en fondsen (in € duizend) Stand per 1 januari 2012 Resultaat 2012 Stand per 31 december 2012 Reserves Continuïteitsreserve 20.842 191 21.033 Bestemmingsreserves 21.999 -3.371 18.628 42.841 -3.180 39.661 Fondsen Bestemmingsfondsen 29.407 16.882 46.289 Totaal 72.248 13.702 85.950


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above