Page 86

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

voorzieningen De specificatie van de post voorzieningen is als volgt: Voorzieningen (in € duizend) Stand per Voorziening Nalatenschappen 122 11- 111 Voorziening NKI - - - Totaal 122 11- 111 De voorziening nalatenschappen betreft uitkeringsverplichtingen aan derden (privé personen) niet in het kader van de doelstelling, 1 januari 2012 Mutatie 2012 voortvloeiend uit verplichtingen bij verkrijging van nalatenschappen. Ultimo 2012 resteert voor één persoon een uitkeringsverplichting. De rentedotatie is ten laste gebracht van de post kosten beleggingen, een eventuele vrijval wordt ten gunste van deze post geboekt. langlopende schulden langlopende uitkeringsverplichtingen De toezeggingen inzake project-, programma- en persoonsgebonden-financiering en de doelsubsidie ten behoeve van het NKI, betrekking hebbende op de jaren na balansdatum, worden onder uitkeringsverplichtingen gepresenteerd Stand per 31 december 2012 en worden uitgesplitst naar langlopende (die vervallen na één jaar) en kortlopende uitkeringsverplichtingen KWF Kankerbestrijding bestemt een percentage van de reguliere inkomsten voor doelsubsidie ten behoeve van het NKI. Met het NKI is een overeenkomst 1 januari 2011 tot 1 januari 2016 met een stilzwijgende van de uitkeringsverplichtingen uit hoofde van toegezegde basisfinanciering zijn die boekjaren betrokken waarvan de inkomsten definitief bekend zijn. Het verloop van de langlopende uitkeringsverplichtingen Langlopende uitkeringsverplichtingen (in € duizend) Stand per JAARREKENING | 86 (die vervallen binnen één jaar). gesloten met een looptijd van vijf jaar, van verlenging van een jaar. In de berekening in 2012 is als volgt weer te geven: 1 januari 2012 Mutatie 2012 Stand per 31 december 2012 Projectfinanciering 96.016 6.614 102.630 Doelsubsidie NKI 28.100 2.400 30.500 Klinische studies 5.422 -58 5.364 Stivoro 398 -398 - Totaal 129.936 8.558 138.494


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above