Page 94

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Overzicht bestedingen Speerpunten (in € duizend) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 Onderzoekresultaten z.s.m. naar patient 7.090 7.566 4.217 Kanker.nl 2.817 3.225 885 Een rookvrij Nederland 3.079 3.642 271 De kankerzorg in Nederland verbeteren: • Transparantie en taakverdeling 690 724 58 • Betere zorg voor kanker bij ouderen 929 1.288 - • Psychosociale zorg 2.246 2.523 640 Ondersteuning speerpunten 50 58 - Totaal bestedingen Speerpunten 16.901 19.026 6.071 bestedingsratio’s bestedingspercentage baten Deze ratio geeft per jaar aan welk percentage van de ontvangen middelen besteed is aan de doelstellingen van KWF Kankerbestrijding. Voor 2012 is de bestedingsratio 75% (vorig jaar 76%), begroot was een bestedingsratio van 93%. Het verschil met de begroting is te verklaren doordat de bestedingen 19,3 miljoen euro lager zijn uitgekomen dan begroot en doordat de ontvangen middelen 7,4 miljoen euro hoger zijn dan begroot. bestedingspercentage lasten Deze ratio geeft per jaar aan welk percentage van de totale lasten besteed is aan de doelstellingen van KWF Kankerbestrijding. Voor 2012 is de bestedingsratio 83% (vorig jaar 83%), begroot was een bestedingspercentage van 84%. JAARREKENING | 94 kosten van beheer en administratie Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten. Bij de kostentoerekening is de aanbeveling van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen gevolgd. De kosten van bestuur en directievoering, financiën, planning & control zijn volledig onder deze post verantwoord. Kosten voor ICT, personeelszaken en huisvesting zijn naar rato van personele inzet toegerekend. Overige algemene kosten, zoals juridische ondersteuning e.d., worden, voorzover niet toerekenbaar aan doelstelling of werving baten, onder deze post verantwoord. Uitgedrukt als percentage van de totale baten komen de kosten van beheer en administratie uit op 2,9%, conform begroting (vorig jaar 2,7%).


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above