Page 97

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Enkelvoudig jaarrekening 2012 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 (in € duizend) 31 december 2012 31 december 2011 Activa Immateriële vaste activa 2.751 1.538 Materiële vaste activa 6.860 7.336 Financiële vaste activa 40.342 30.212 JAARREKENING | 97 49.953 39.086 Voorraden 15 103 Vorderingen en overlopende activa 7.625 6.991 Effecten 130.277 148.648 Liquide middelen 111.661 70.793 299.531 265.621 Passiva Reserves en fondsen Reserves Continuïteitsreserve 21.033 20.842 Bestemmingsreserve 17.375 21.436 38.408 42.278 Fondsen Bestemmingsfondsen 43.730 24.632 82.138 66.910 Voorzieningen 111 122 Langlopende schulden 138.494 129.936 Kortlopende schulden 78.788 68.653 299.531 265.621


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above