Page 98

KWF Kankerbestrijding - JV 2012

Enkelvoudige staat van baten en lasten 2012 (in € duizend) Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011 Baten Afdelingen 9.584 10.155 9.516 Vrijwilligers 37.013 29.075 24.869 Donaties en giften 43.722 39.258 37.739 Eigen loterijen 9.512 9.160 8.431 Nalatenschappen 33.453 35.500 39.770 Bedrijven 2.922 3.679 2.435 Samenwerkingen 118 500 235 Fight 1.860 2.490 1.467 Uit eigen fondsenwerving 138.184 129.817 124.462 Uit acties van derden 2.463 2.500 2.294 Subsidies van overheden - - 361 Uit beleggingen 6.298 4.985 5.573 Som van de baten 146.945 137.302 132.690 Lasten Besteed aan doelstellingen Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen 69.868 86.428 76.376 Preventie en patiëntenondersteuning 21.973 22.786 18.944 Speerpunten 16.901 19.026 6.071 Totaal besteed aan doelstellingen 108.742 128.240 101.391 Werving baten Kosten eigen fondsenwerving 18.219 19.003 16.256 Kosten van beleggingen 75 100 104 Kosten van Acties Derden 372 465 351 Totaal werving baten 18.666 19.568 16.711 Beheer en administratie Kosten beheer en administratie 4.309 4.009 3.672 Som van de lasten 131.717 151.817 121.774 Resultaat 15.228 -14.515 10.916 JAARREKENING | 98


KWF Kankerbestrijding - JV 2012
To see the actual publication please follow the link above